RG-recruitment

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de werving en selectie van kandidaten door RG-Recruitment.

Artikel 2: Opdracht 

In deze Algemene Voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:

 1. Onder een werving en selectieopdracht wordt verstaan de opdracht om een kandidaat te werven en selecteren, met als doel een rechtstreekse arbeidsverhouding tussen deze kandidaat en de opdrachtgever tot stand te brengen. Voor elke opdracht stellen de opdrachtgever en RG-Recruitment een schriftelijke opdrachtbevestiging op.
 2. Een werving en selectieopdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de voorgestelde kandidaat accepteert, bij het verstrijken van de overeengekomen maximale duur van de opdracht, of bij wederzijds goedvinden.

Artikel 3: Benodigde gegevens en verplichting RG-Recruitment 

RG-Recruitment ontvangt van de opdrachtgever alle benodigde gegevens die vereist zijn voor de werving en selectie. RG-Recruitment zet zich in om binnen de afgesproken termijn in de opdrachtbevestiging, nadat deze door de opdrachtgever is ondertekend, kandidaten te selecteren die zoveel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever, op basis van de verstrekte gegevens.

Artikel 4: Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. RG-Recruitment verplicht zich om alle ontvangen gegevens met betrekking tot het bedrijf van de opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen, voor zover zij redelijkerwijs kan vermoeden dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
 2. De opdrachtgever dient de gegevens van de kandidaten vertrouwelijk te behandelen en deze niet aan derden door te geven.

Artikel 5: Non-discriminatie 

Bij de werving en selectieactiviteiten van RG-Recruitment hebben alle kandidaten gelijke kansen, ongeacht leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke voorkeur, ras, etnische afkomst of nationaliteit, met inachtneming van objectieve en reële functie-eisen, en op voorwaarde dat de kandidaat in principe voldoet aan de opdracht.

Artikel 6: Keuze van de kandidaat

 1. De uiteindelijke keuze van een kandidaat is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
 2. RG-Recruitment is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit direct voortvloeit uit het handelen of nalaten van RG-Recruitment in strijd met hetgeen is bepaald in artikel 3.
 3. In geval van aansprakelijkheid van RG-Recruitment is deze beperkt tot de directe schade van de opdrachtgever en tot maximaal de bemiddelingsvergoeding die aan de opdrachtgever in rekening is gebracht of nog zal worden gebracht in verband met de opdracht.
 4. RG-Recruitment kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen, inclusief gevolgschade, als gevolg van het handelen en/of nalaten van een kandidaat die door RG-Recruitment is voorgesteld en met wie de opdrachtgever rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan, mede als gevolg van de uitvoering van de opdracht door RG-Recruitment.

Artikel 7: Vergoeding

 1. De opdrachtgever is aan RG-Recruitment een bemiddelingsvergoeding verschuldigd voor de werving en selectieopdracht, zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. De bemiddelingsvergoeding dient te worden betaald op het moment dat de opdrachtgever een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat met de kandidaat, voor zichzelf, via derden of namens derden. De bemiddelingsvergoeding is gebaseerd op een percentage van het bruto jaarinkomen (inclusief vakantiegeld en eventuele toeslagen) op basis van een fulltime dienstverband, ongeacht of de kandidaat fulltime of parttime in dienst treedt bij de opdrachtgever.
 2. De bemiddelingsvergoeding dekt de in de opdrachtbevestiging genoemde activiteiten en diensten van RG-Recruitment. Eventuele extra kosten voor aanvullende activiteiten en instrumenten worden apart besproken en in rekening gebracht.
 3. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.
 4. Indien RG-Recruitment er niet in slaagt om binnen de afgesproken termijn een geschikte kandidaat te selecteren, is de opdrachtgever de bemiddelingsvergoeding niet verschuldigd. De in lid 2 genoemde aanvullende kosten zijn te allen tijde wel verschuldigd.

Artikel 8: Intrekken en wijzigen van een opdracht

 1. Indien de opdrachtgever de werving en selectieopdracht intrekt of beëindigt voordat een kandidaat is geaccepteerd of voordat de overeengekomen maximale duur van de opdracht is verstreken, is RG-Recruitment gerechtigd om de opdrachtgever de aanvullende kosten voor overige activiteiten en instrumenten, zoals vermeld in artikel 7 lid 2, in rekening te brengen.
 2. Indien de opdrachtgever elementen uit de werving en selectieopdracht dusdanig wijzigt dat er naar het oordeel van RG-Recruitment sprake is van een nieuwe opdracht, voordat een kandidaat is geaccepteerd of voordat de overeengekomen maximale duur van de opdracht is verstreken, is RG-Recruitment gerechtigd om de opdrachtgever de aanvullende kosten voor overige activiteiten en instrumenten, zoals vermeld in artikel 7 lid 2, in rekening te brengen.

Artikel 9: Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de opdrachtgever de facturen van RG-Recruitment te voldoen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn bevindt de opdrachtgever zich in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is de opdrachtgever een rente van 2,0% per maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt als een volle maand gerekend.
 3. Zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten die verband houden met de invordering en inning van niet tijdig betaalde bedragen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op ten minste 20% van het verschuldigde hoofdsombedrag.

Artikel 10: Concurrentie en schadeloosstelling

 1. Het is de opdrachtgever zonder toestemming van RG-Recruitment niet toegestaan om gedurende één jaar na het beëindigen van een opdracht met een kandidaat die door RG-Recruitment is voorgesteld en aanvankelijk door de opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect in dienst te nemen.
 2. Indien de opdrachtgever het in lid 1 genoemde verbod overtreedt, is hij onmiddellijk een schadeloosstelling verschuldigd aan RG-Recruitment ter hoogte van de bemiddelingsvergoeding zoals vermeld in artikel 7.

Ontvang vacatures direct in je mailbox